Gewoon lekker buitenzwemmen

Gewoon lekker buiten zwemmen in Buitenbad Eurobad Maasbracht. Voordelig en leuk voor het hele gezin.

Privacyverklaring Eurobad

In deze privacyverklaring Eurobad leggen wij uit hoe wij omgaan met jouw persoonsgegevens: welke we verzamelen en waarvoor we ze gebruiken. Ook leggen we uit hoe je jouw gegevens kunt inzien, wijzigen of verwijderen. We vinden het belangrijk dat jij hier goed van op de hoogte bent en raden je aan deze verklaring zorgvuldig te lezen.

PRIVACYVERKLARING Eurobad

De stichtingen Menswel, Menswel Sport en Menswel Beheer Maasgouw, verder te noemen Menswel, verwerken persoonsgegevens van burgers, medewerkers en ketenpartners. Persoonsgegevens worden voornamelijk verzameld voor het goed uitvoeren van taken in opdracht van de gemeenten. U kunt er op vertrouwen dat Menswel zorgvuldig en veilig met uw persoonsgegevens omgaat. In deze tijd van steeds meer technologische en digitale ontwikkelingen past Menswel haar manier van werken hierop aan.

Menswel is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

 

Contactgegevens

  • Stichting Menswel Chatelainplein 31, 6102 BB Echt, +31 (0)475-484848 www.menswel.nl , www.vrijwilligersechtsusteren.nl
  • Stichting Menswel Sport Chatelainplein 31, 6102 BB Echt, +31 (0)475-484848 www.menswel.nl , www.indebandert.nl , www.groepasaccommodatieindebandert.nl
  • Stichting Menswel Beheer Maasgouw Chatelainplein 31, 6102 BB Echt, +31 (0)475-484848 www.menswel.nl , www.menswelbeheermaasgouw.nl , www.eurobadmaasbracht.nl

 

Persoonsgegevens die wij verwerken

Menswel verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt. Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:
– Voor- en achternaam
– Geslacht
– Geboortedatum
– Adresgegevens
– Telefoonnummer
– E-mailadres
– IP-adres
– Overige persoonsgegevens die u actief verstrekt bijvoorbeeld door een profiel op deze website aan te maken, in correspondentie en telefonisch
– Gegevens over uw activiteiten op onze website

 

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken

Menswel verwerkt de volgende bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens van u:

– Gezondheid
Gegevens over uzelf of uw kind die u actief verstrekt bijvoorbeeld voor een veiligere deelname aan een activiteit

– Gegevens van personen jonger dan 16 jaar
Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als u er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via info@menswel.nl, dan verwijderen wij deze informatie.

 

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken

Menswel verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

– U te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren
– U te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten
– U de mogelijkheid te bieden een account aan te maken
– Om goederen en diensten bij u af te leveren
– U of uw kind zo veilig mogelijk te laten deelnemen aan activiteiten
– Menswel analyseert uw gedrag op de website om daarmee de website te verbeteren

Menswel verwerkt uw persoonsgegevens op basis van de volgende grondslagen:
– Toestemming: u geeft toestemming voor de verwerking van uw persoonsgegevens voor een of meer specifieke doeleinden.
– Overeenkomst: de verwerking is noodzakelijk voor de uitvoering van een overeenkomst waarbij u partij bent, of om op uw verzoek vóór de sluiting van een overeenkomst maatregelen te nemen.
– Publiekrechtelijke taak: de verwerking is noodzakelijk voor de vervulling van een taak van algemeen belang dat aan Menswel is opgedragen.
– Gerechtvaardigd belang: de verwerking is noodzakelijk voor de behartiging van de gerechtvaardigde belangen van Menswel, behalve wanneer uw belangen of de grondrechten en de fundamentele vrijheden die tot bescherming van persoonsgegevens nopen, zwaarder wegen dan die belangen, met name wanneer de betrokkene een kind is.

 

Dataminimalisatie, integriteit en vertrouwelijkheid

Menswel verwerkt alleen de persoonsgegevens die minimaal noodzakelijk zijn voor het vooraf bepaalde doel. Menswel streeft naar minimale gegevensverwerking. Waar mogelijk worden minder of geen persoonsgegevens verwerkt. Menswel gaat zorgvuldig om met persoonsgegevens en behandelt deze vertrouwelijk. Zo worden persoonsgegevens alleen verwerkt door personen met een geheimhoudingsplicht en voor het doel waarvoor deze gegevens worden verzameld.

 

Geautomatiseerde besluitvorming

Menswel neemt niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma’s of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van Menswel) tussen zit.

 

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren

Menswel bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. Wij hanteren de volgende bewaartermijnen voor de volgende (categorieën) van persoonsgegevens:

 

Delen van persoonsgegevens met derden

Menswel verkoopt uw gegevens niet aan derden en verstrekt deze uitsluitend indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met bedrijven die uw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een bewerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens. Menswel blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

 

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken

Menswel gebruikt functionele en analytische cookies. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen in de browser van uw computer, tablet of smartphone. Menswel gebruikt cookies met een puur technische functionaliteit. Deze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en dat bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen onthouden worden. Deze cookies worden ook gebruikt om de website goed te laten werken en deze te kunnen optimaliseren. U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen. Zie voor een toelichting: https://veiliginternetten.nl/themes/situatie/cookies-wat-zijn-het-en-wat-doe-ik-ermee/

Op onze websites worden ook cookies geplaatst door derden. Hieronder een overzicht:

Google Analytics
Google Analytics is de analysetool van Google, aan de hand waarvan website- en appeigenaren kunnen vaststellen hoe bezoekers met hun sites omgaan. De tool gebruikt een aantal cookies om informatie en gebruiksstatistieken voor websites te verzamelen, zonder bezoekers van Google persoonlijk te identificeren.

Meer informatie over Analytics-cookies en privacy informatie: https://developers.google.com/analytics/devguides/collection/analyticsjs/cookie-usage

 

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door Menswel en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar info@menswel.nl. Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek.

Menswel wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

 

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

Menswel neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met onze klantenservice of via info@menswel.nl.