Gewoon lekker buitenzwemmen

Gewoon lekker buiten zwemmen in Buitenbad Eurobad Maasbracht. Voordelig en leuk voor het hele gezin.

Algemene voorwaarden Eurobad

De producten en diensten van Menswel kunnen op verschillende manieren gebruikt worden. In de algemene voorwaarden Eurobad staan de regels die over en weer gelden voor buitenzwembad Eurobad Maasbracht. Wat zijn je rechten en plichten als je een abonnement of ticket koopt? Wat kun je van ons verwachten en wat mogen wij van jou verwachten?

Algemene Voorwaarden Eurobad Maasbracht

 

Definities

  • Zwembad: Eurobad Maasbracht.
  • Zwembadcomplex: het geheel van bebouwde of onbebouwde ruimtes die onderdeel uitmaken van Eurobad Maasbracht.
  • Bezoeker: elke natuurlijke persoon of rechtspersoon die met het zwembad een overeenkomst heeft gesloten.
  • Zwembadmedewerker: een medewerker die werkzaam is in het zwembad.
  • Overeenkomst: bindende afspraken tussen de Stichting Menswel Beheer Maasgouw (hierna: SMBM) en een bezoeker, waarbij enerzijds SMBM toegang verleent tot het zwembadcomplex en anderzijds de bezoeker het recht heeft op gebruik van de overeengekomen zwemfaciliteiten en hiervoor de toegangsprijs heeft betaald.
  • Toegangsbewijs: het bewijs dat er tussen SMBM en een bezoeker een overeenkomst tot stand is gekomen.
  • Abonnement: een toegangsbewijs, waarmee toegang tot het zwembad wordt verleend.
  • Meerbadenkaart: een toegangsbewijs, waarmee 10 keer toegang tot het zwembad wordt verleend. De meerbadenkaart is een elektronische pas die een jaar vanaf het moment van aanschaf geldig is.
  • Huisregels: de regels van het zwembad die betrekking hebben op het verblijf in het zwembad. De bezoeker dient zich bij het betreden van het zwembad te conformeren aan deze regels.

 

Toepassingsbereik

1.1 De algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten die zijn of worden gesloten tussen het zwembad en een bezoeker.

1.2 Afwijkingen van de algemene voorwaarden kunnen uitsluitend schriftelijk tussen partijen worden overeengekomen.

1.3 Naast de algemene voorwaarden gelden gedurende het verblijf in het zwembadcomplex voor elke bezoeker de huisregels van het zwembad. De huisregels worden kenbaar gemaakt bij binnenkomst van het zwembadcomplex en worden op verzoek verstrekt bij de kassa.

1.4 Naast de algemene voorwaarden gelden voor het zwembadcomplex:

a) De Gedragscode Zwembranche, download de meest recente versie op de website: https://gedragscodezwembranche.nl/;
b) De Privacyverklaring, download de meest recente versie op de website: https://eurobadmaasbracht.nl/privacyverklaring-eurobad/.

 

Overeenkomst en toegangsbewijs

2.1 Overeenkomsten tussen het zwembad en de bezoeker komen tot stand door het kopen van een toegangsbewijs door de bezoeker bij de receptie of kassa van het zwembad, tenzij anders is overeengekomen.

2.2 De prijs van het toegangsbewijs, een meerbadenkaart of een abonnement kan door SMBM worden aangepast.

2.3 Gegevens die de bezoeker dient op te geven met betrekking tot verkrijging van een meerbadenkaart of een abonnement, worden verwerkt in overeenstemming met de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). Het zwembad is verantwoordelijk voor de registratie van de persoonsgegevens volgens de AVG.

2.4 De bezoeker is verplicht het toegangsbewijs – eventueel in combinatie met een kortingskaart of voucher bij binnenkomst – te tonen, indien hiernaar wordt gevraagd door een zwembadmedewerker. Het toegangsbewijs dient altijd te worden getoond bij het opnieuw betreden van het zwembadcomplex.

2.5 De bezoeker kan de toegang tot het zwembad worden ontzegd, indien blijkt dat het toegangsbewijs – of de kortingskaart of voucher – niet is verkregen namens het zwembad (of een door het zwembad daartoe bevoegd verklaarde instantie).

2.6 Er kan door de bezoeker een meerbadenkaart worden gekocht bij het zwembad. De meerbadenkaart is vanaf het moment van aanschaf een jaar geldig. De geldigheidsduur van de meerbadenkaart kan niet worden verlengd; de bezoeker dient dan een nieuwe meerbadenkaart te kopen.

2.7 Indien het zwembadcomplex tijdens reguliere openingstijden gedurende een langere periode wordt gesloten, kan de geldigheid van een meerbadenkaart worden verlengd met de periode waarin het zwembad niet voor bezoekers toegankelijk is geweest.

 

Verplichtingen zwembad

3.1 Het zwembad informeert de (potentiële) bezoeker via de website: www.eurobadmaasbracht.nl over hinder veroorzakende onderhoudswerkzaamheden of herinrichtingen van het zwembadcomplex.

3.2 Indien de prijs van het toegangsbewijs, de meerbadenkaart of een abonnement wordt aangepast, zal het zwembad de (potentiële) bezoeker hierover via de website: www.eurobadmaasbracht.nl en/of via een folder informeren.

 

Verplichtingen bezoeker

4.1 Indien na redelijk oordeel van een zwembadmedewerker de bezoeker op enigerlei wijze in strijd handelt met de aanwezige borden, aanwijzingen van zwembadmedewerkers of de huisregels van het zwembad, kan de bezoeker worden verwijderd of de (verdere) toegang tot het zwembadcomplex worden ontzegd. De bezoeker heeft in een dergelijk geval geen recht op vergoeding van het toegangsbewijs of enige andere kosten.

4.2 Hinderlijk en/of aanstootgevend gedrag ten opzichte van andere bezoekers dient achterwege te blijven. Bij het plegen van diefstal dan wel agressief en/of onzedelijk gedrag wordt de politie ingelicht.

4.3 Iedere bezoeker vanaf 12 jaar heeft een legitimatieplicht en kan naar het legitimatiebewijs worden gevraagd. Zonder geldig legitimatiebewijs kan de toegang tot het zwembadcomplex worden ontzegd.

4.4 De door de bezoeker in het zwembadcomplex gevonden voorwerpen dienen te worden afgegeven bij de receptie of kassa van het zwembad. Gevonden voorwerpen worden gedurende 8 weken bewaard bij de receptie of kassa van het zwembad. Indien de eigenaar van het gevonden voorwerp zich meldt, dient de eigenaar zich te legitimeren. Er zal in geval van kostbare voorwerpen een kopie van het legitimatiebewijs worden gemaakt alvorens het voorwerp wordt afgegeven.

 

Klachten en restitutie

5.1 Eventuele klachten van bezoekers worden in behandeling genomen volgens de geldende klachtenregeling van SMBM. De bezoeker kan schriftelijk een klacht indienen door het invullen van een klachtenformulier. Een klachtenformulier is verkrijgbaar bij de receptie van het zwembad.

5.2 Een verzoek tot restitutie van de toegangsprijs van de bezoeker wordt door SMBM niet gehonoreerd, tenzij sprake is van een dermate uitzonderlijke situatie – die buiten de macht van de bezoeker ligt – dat het redelijk kan worden geacht om restitutie te verlenen. De bedrijfsleider of coördinator van het zwembad zal oordelen of er sprake is van een dergelijke situatie.

5.3 De bezoeker komt in ieder geval niet in aanmerking voor restitutie van de toegangsprijs of enige andere vergoeding in geval van verlies of diefstal van het toegangsbewijs.

 

Aansprakelijkheid

6.1 SMBM is niet aansprakelijk voor verlies, diefstal van of schade aan de eigendommen van bezoekers in en om het zwembadcomplex.

6.2 Het zwembad voldoet aan de verplichtingen uit de Wet hygiëne en veiligheid badinrichtingen en zweminrichtingen.

6.3 Het zwembad heeft de Gedragscode Zwembranche van toepassing verklaard, waarin gedragsregels over de omgang tussen zwembadmedewerkers en bezoekers staan vermeld.

 

Geschillen

7.1 Verschillen van mening tussen het zwembad en de bezoekers zullen zoveel mogelijk langs minnelijke weg worden opgelost. Indien een verschil van mening niet minnelijk kan worden opgelost, wordt er geacht een geschil te bestaan.

7.2 Indien een geschil tussen een bezoeker en SMBM wordt voorgelegd aan de rechter, is de rechter te Roermond bevoegd.

 

Vindplaats en wijzigingen

8.1 De algemene voorwaarden zijn eveneens verkrijgbaar bij de receptie of kassa van het zwembad.

8.2 De huisregels, en de gedragscode zwembranche (pdf, 65 kB) zijn te raadplegen via internet en bij de receptie of kassa van het zwembad.

8.3 SMBM is bevoegd deze algemene voorwaarden tussentijds te wijzigen. Op de overeenkomst is steeds de laatst gewijzigde versie van de algemene voorwaarden van toepassing.